+420 724 331 589

info@autolaky-eshop.com

Prázdný košík

SprayMAX 2K Bezbarvý lak ve spreji lesklý 400ml

Slevy při odběru více kusů

1 ks
377 Kč / ks
2 - 4 ks
-5%
359 Kč / ks
5 a více
-7%
351 Kč / ks

Kód zboží

KW-680061

Vaše cena s DPH:

377 Kč

Dostupnost:

skladem

+ -

Kdy zboží obdržím?

Česká pošta 23. 07.
Kurýr CZ 23. 07.
Kurýr SK 24. 07.

Osobní odběr

Praha skladem
Dolní Branná skladem
Technický list.pdf

Podobné produkty

SprayMAX 2K Bezbarvý lak ve spreji lesklý 400ml

Obsah: 400ml

Odstín: Bezbarvý

 • Špičkový profesionální dvoukomponentní vysoce lesklý lak ve spreji
 • Určený k drobným opravám, zvláště vhodný na velké plochy, pro profesionální užití.
 • Dokonalý rozliv i rozstřik srovnatelný s aplikací stříkací pistolí!!!
 • Velmi vysoká odolnost vůči chemikáliím, benzínu a povětrnostním podmínkám.
 • Velmi vysoká odolnost proti otěru a poškrábání.
 • Vynikající rozliv.
 • Výborně leštitelný,vynikající úroveň laku!

 

Pracovní postup:

 1. Dobře protřepejte cca 2 min při slyšitelném pohybu míchacích kuliček
 2. Vyjměte červený dílec z víčka a nasaďte jej na kolík na spodku nádobky, opřete o pevnou podložku a stlačte
 3. Znovu protřepejte cca 2 min 
 4. Naneste ze vzdálenosti 20cm na povrch v rovných, vzájemně se překrývajících nástřicích
 5. Nechte zaschnout 10-15min/20°C
 6. Naneste druhou plnou vrstvu
 7. Nechte zaschnout při 20°C (ideální doba proschnutí je 12 hod)
 8. Přeleštěte pastou Menzerna 400 případně dále Menzerna 3500 pro špičkový lesk

 

Opravy defektů:

 • Efekt pomerančové kůry
 1. ​Dokonale proschlý lak přebruste P2000 na rovné tvrdé podložce
 2. Vyleštěte pastou Menzerna 400 případně také Menzerna 3500
 • Steklý lak
 1. ​Na dokonale proschlém laku zabruste steklé místo brusivem Tolecut P2000P2500 a P3000 na tvrdé podložce ToleBlock
 2. Po zabroušení do roviny, vyleštěte celou plochu pastou Menzerna 400 případně také Menzerna 3500

 

Přeprava vzorků do prodejny Přeprava vzorků do prodejny

Signální slovo Nebezpečí
· Nebezpečné komponenty k etiketování:
alifatický polyizokyanát
aceton
n-butyl-acetát
solventní nafta (ropná), lehká aromatická; Benzínová frakce - nespecifikovaná benzen < 0,1 %
Reaktionsgemisch, bestehend aus alpha-3-(3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionylomega-
hydroxypoly(oxyethylen) und alpha-3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxy-phenyl)
propionyl)-omega-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylen)
(CAS 104810-47-1 + 104810-48-2)
· Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
· Pokyny pro bezpečné zacházení
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními
předpisy.