+420 724 331 589

info@autolaky-eshop.com

Prázdný košík

C.A.R.Fit Základ na plasty 1l/bal

Slevy při odběru více kusů

1 ks
571 Kč / ks
2 - 5 ks
-5%
543 Kč / ks
6 a více
-7%
531 Kč / ks

Kód zboží

4-355-1000

Vaše cena s DPH:

571 Kč

Dostupnost:

skladem

+ -

Kdy zboží odešleme?

Česká pošta zítra
Kurýr CZ zítra
Kurýr SK dnes

Osobní odběr

Praha skladem
Dolní Branná skladem

Podobné produkty

C.A.R.Fit Základ na plasty 1l/bal

Jednosložkový přilnavostní základ pro plastové díly.

 • Obsah: 1000ml
 • Barva: Transparentní stříbrná 
 • Vhodný pro většinu plastů používaných na automobilech.
 • Nezbytný produkt při lakování plastů
 • Aplikujte ve velmi slabé cca 3-5qm
 • Odvětrání cca 10 min

Vhodné podklady: 

 • ABS (kopolymer akrylonitril-butadien-styren)
 • EP (epoxidy / lamináty)
 • PA (polyamid), PBTP (polybutylen tereftalát)
 • PC (polykarbonát)
 • POM (polyoxymethylen)
 • PP / EPDM (monomery polypropylen-ethylen-propylen-dien kopolymer)
 • PPO (polypropylenoxid)
 • PUR (polyurethan) měkký a tvrdý
 • PVC (polyvinylchlorid)
 • OEM nátěry.

 

· Signální slovo Nebezpečí · Nebezpečné komponenty k etiketování: xylen (směs isomerů) ethyl-acetát diacetonalkohol Ethylbenzene · Údaje o nebezpečnosti H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. · Bezpečnostní pokyny P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.