+420 724 331 589

info@autolaky-eshop.com

Prázdný košík

SprayMAX Rozstřikové ředidlo 400ml

Slevy při odběru více kusů

1 ks
242 Kč / ks
2 - 4 ks
-5%
230 Kč / ks
5 a více
-7%
225 Kč / ks

Kód zboží

KW-680093

Vaše cena s DPH:

242 Kč

Dostupnost:

skladem

+ -

Kdy zboží odešleme?

Česká pošta zítra
Kurýr CZ zítra
Kurýr SK zítra

Osobní odběr

Praha skladem
Dolní Branná centrální sklad
Technický list.pdf

Podobné produkty

SprayMAX Rozstřikové ředidlo 400ml

  • SpraMax Rozstřikové ředidlo (Spot Blender)
  • Obsah: 400ml
  • Odstín: Transparentní-čirý

Ředidlo na přístřik je speciální výrobek pro vytvoření homogenních lakovaných přechodů v oblasti přístřiků jednosložkových i dvousložkových průsvitných laků a dvousložkových krycích laků s velmi dobrými výsledky přístřiků.

  • Okrajové zóny v oblasti přístřiků bez přechodů
  • Vynikající narušovací schopnost
  • Nemění barevný odstín
  • Po zaschnutí matný, musí se leštit
  • Speciálně pro leštění
  • Lze leštit beze stop po odtržení 
  • Ideální na opravy laku a opravy drobných poškození laku (spot-repair)  

 

Signální slovo Nebezpečí
· Nebezpečné komponenty k etiketování:
cyklohexanon
· Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
· Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
· Další údaje: Bez dostatečného větrání je možná tvorba výbušných směsí.