+420 724 331 589

info@autolaky-eshop.com

Prázdný košík

SprayMAX 2K Epoxidový základový nátěr 400ml

Slevy při odběru více kusů

1 ks
377 Kč / ks
2 - 4 ks
-5%
359 Kč / ks
5 a více
-7%
351 Kč / ks

Kód zboží

KW-680033

Vaše cena s DPH:

377 Kč

Dostupnost:

skladem

+ -

Kdy zboží odešleme?

Česká pošta dnes
Kurýr CZ dnes
Kurýr SK dnes

Osobní odběr

Praha skladem
Dolní Branná skladem
Technický list.pdf

Podobné produkty

SprayMAX 2K Epoxidový základový nátěr 400ml

  • SprayMax 2K Epoxidový základní nátěr
  • Obsah: 400ml
  • Odstín: Středně šedý
  • Universálně použitelná dvousložková epoxidová výplňová základní nátěrová hmota na všechny problematické povrchy, jako např. kovové plechy, plechy z neželezných kovů, pozinkovaný ocelový plech nebo eloxované hliníkové plochy.
  • Vynikající přilnavost a antikorozní vlastnosti!
  • Perfektní izolační vlastnosti,zejména proti pronikání vody!
  • Po 20 minutách lze přelakovat všemi běžnými lakovými systémy.
  • Lze tmelit dvousložkovými polyesterovými materiály (po 12hod/20°C nebo 20 min působení infračerveného záření)

 

Signální slovo Nebezpečí
· Nebezpečné komponenty k etiketování:
Epoxidová pryskyřice s průměrnou molekulovou hmotnostní 700£ 1200
ethylendiamin
· Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
· Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními
předpisy.
· Další údaje:
Bez dostatečného větrání je možná tvorba výbušných směsí.
Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci