+420 724 331 589

info@autolaky-eshop.com

Prázdný košík

C.A.R.FIT Rapid Air Bezbarvý lak rychlý 1000ml/bal

Slevy při odběru více kusů

1 ks
954 Kč / ks
2 - 5 ks
-5%
907 Kč / ks
6 a více
-7%
888 Kč / ks

Kód zboží

7-325-1000

Původní cena:

1 847 Kč / Ušetříte 893 Kč

Vaše cena s DPH:

954 Kč

Dostupnost:

skladem

+ -

Kdy zboží odešleme?

Česká pošta dnes
Kurýr CZ dnes
Kurýr SK dnes

Osobní odběr

Praha skladem
Dolní Branná skladem

Podobné produkty

C.A.R.FIT Rapid Air Bezbarvý lak rychlý 1000ml/bal

Obsah balení: 1000ml

Dodáváno bez tužidla laku je třeba doobjednat tužidlo

Poměr tužení: 1:1

Zpracovatelnost natužené nenastříkané směsi: 60 min/20°C

Popis:

  • Rychleschnoucí bezbarvý lak s dokonalým leskem, rozlivem a vysokou vydatností
  • Snadná a rychlá aplikace
  • Schnutí na vzduchu při 20°C: 50 - 60 min - možno ihned leštit

Charakteristika:

  • Schnutí na vzduchu 50-60 min při 20°C umožňuje úsporu elektřiny, času i prostoru
  • Nízká spotřeba materiálu
  • Sušení při 60°C - 3-5 min - možno ihned leštit po vychladnutí
  • Vynikající hluboký lesk
  • Vysoká ochrana proti UV záření
  • VOC kompatibilní

Vhodné podklady:

  • Nátěrové hmoty na bázi vody i rozpouštědel, OEM povrchy.

 

Pouze pro profesionální použití!

Bezbarvý lak:

Signální slovo: Nebezpečí

Prohlášení rizik(a)

Hořlavá kapalina a páry. (H226)

Dráždí kůži. (H315)

Může vyvolat alergickou kožní reakci. (H317)

Způsobuje

vážné podráždění očí. (H319)

Může způsobit ospalost nebo závratě. (H336)

Podezření na genetické poškození. (H341)

Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. (H360)

Může způsobit poškození orgánů. (H371)

Může způsobit poškození orgánů

při prodloužené nebo opakované expozici. (H373)

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. (H411)

Bezpečnostní věta (věty)

Obecně

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. (P101).

Uchovávejte mimo dosah dětí. (P102).

Prevence

Před použitím si obstarejte speciální instrukce. (P201).

Reakce

PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

(P308+P313).

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. (P312)

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. (P305+P351+P338).

Skladování

Skladujte uzamčené. (P405).

Likvidace

Odstraňte obsah/

obal k schválenému odpadišti. (P501).

Idenfitikace látek primárně odpovědných za hlavní zdravotní rizika

Hydroxyphenyl-benzotriazole-derivative II, Hydroxyphenyl-benzotriazole-derivative 1, is,1,2,2,6,6-

pentamethyl-4-piperidyl,sebacate,  reakční směs : α-hydro-ω-{3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl]propanoyloxy}poly, dibutyltin,dilaurate, Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-

piperidyl sebacate, 3-,3-sulfanylpropanoyl,oxy,-2,2-bis,3-sulfanylpropanoyl,oxy,methyl,propyl,3-sulfanylpropanoate, Bis,1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl,sebacate, Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate

Tužidlo:

Signální slovo. Varování

Prohlášení rizik(a)

Hořlavá kapalina a páry. (H226)

Může vyvolat alergickou kožní reakci. (H317)

 

Bezpečnostní věta (věty)

Obecně-Prevence

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji

zapálení. Zákaz kouření. (P210).

Zamezte vdechování mlha/páry/kouř/sprej. (P261).

Používejte ochranné rukavice/ochrana očí. (P280).

Reakce

V případě požáru: K uhašení použijte alkoholu odlolná pěna/kyselina

karbonová/prášek/vodní pára/karbondioxid/suchý písek. (P370+P378).

Skladování

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. (P403+P235).

Likvidace

Odstraňte obsah/obal k schválenému odpadišti. (P501).

Idenfitikace látek primárně odpovědných za hlavní zdravotní rizika

HEXAMETHYLENE,DIISOCYANATE,HOMOPOLYMER